Ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne
5 niedz. Wielkiego Postu 2020-03-29
Zgodnie z decyzjami władz państwowych i Biskupa Ryszarda Kasyny informujemy że:
1. Kościół parafialny pozostaje otwarty do osobistej modlitwy.
2. Msze św. będą odprawiane o zwykłych porach, ale należy pamiętać, że zgromadzenie nie może przekroczyć 5 osób. Niech będą to ofiarodawcy intencji mszy św. W sytuacji, gdy nie ma możliwości spożycia Komunii św., można – jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej – wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa w transmisji mszy św. (ale UCZESTNICTWA – a nie tylko oglądania z robieniem jednocześnie innych rzeczy…). W innych przypadkach zacząć warto od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem komunii duchowej odmówić Modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”.
3. Liturgia pogrzebu ogranicza się do stacji nad grobem. Msza św. żałobna będzie w stosownym terminie – zgodnie z ustaleniami z Rodziną.
4. Nie sprawujemy liturgii chrztu św. do 11 kwietnia br.
5. Transmitujemy Msze św. z naszego kościoła w ciągu tygodnia o g. 18.oo a w niedzielę o g. 12.oo na parafialnym kanale facebook.com/filipinibytow
6. Okres Komunii św. wielkanocnej trwa do Uroczystości Trójcy Św., która przypada 7. 06. b.r. Spowiedź z tej okazji będzie zorganizowana po ustaniu epidemii. Obecnie spowiadamy każdego dnia przed Mszą św. i po umówieniu się indywidualnym. Kościół uczy, że wobec wielkiego zagrożenia życia i przy jednoczesnej niemożliwości skorzystania ze spowiedzi sakramentalnej u kapłana, wierny powinien podjąć akt żalu doskonałego. Na stronie parafii i w gablotach znajdziemy warunki żalu doskonałego.
Katechizm Kościoła Katolickiego naucza w nr 1452: W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:
1) wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji.
2) zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości.
3) wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy.
4) pożyteczne przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy.
5) przyjąć Komunię świętą sakramentalnie lub duchowo.
7. Chorych i starszych, których nawiedzali księża z ok. I-wszych piątków odwiedzimy z posługą sakramentalną po ustaniu epidemii.
8. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na cele parafialne. Wpłaty na konto parafialne powinny być z dopiskiem: „darowizna na cele kultu religijnego”.
PEKAO SA Oddział 1 w Bytowie,
konto Parafii św. Filipa Neri w Bytowie: 92 1240 3783 1111 0000 4084 1539
9. Przypominamy adres internetowy parafii: www.filipinibytow.pl;
oraz telefony parafii: 59 822 20 31 oraz 883 618 550 oraz 603 059 000
10. Ostatnio pożegnaliśmy śp. Krystynę Kuflewską. Dobry Jezu …

MODLITWA O BOŻE MIŁOSIERDZIE I OPIEKĘ MATKI BOŻEJ

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny,
Który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał,
spójrz na swoje dzieci które w tym trudnym momencie niepewności i lęku
w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie
szukając siły zbawienia i pocieszenia.
Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny,
daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom
pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.
Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła.
O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.
Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Ogłoszenia parafialne
4 niedz. Wielkiego Postu 2020-03-22

1. Ze stolików za ławkami można zabrać nowy nr Pielgrzyma.
Przypominamy, że odwołane są nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej oraz wielkopostne rekolekcje szkolne i parafialne.

2. Wobec zagrożenia epidemią powtarzamy wezwanie władz państwowych: „Przede wszystkim zostańmy w domach” – niech nasze domy staną się w tym czasie najważniejszymi i najaktywniejszymi świątyniami. Nie chodzi jedynie o to, że „to nie grzech” nie iść do kościoła w okolicznościach zagrożenia zdrowia czy życia; chodzi o coś znacznie ważniejszego: nasze zostanie w domu to wyraz troski i rzeczywistej MIŁOŚCI do innych i do siebie. Możemy modlić się dzięki licznym transmisjom Mszy św. W domach także można podjąć medytację nad Męką Pańską odprawiając Drogę Krzyżową czy Gorzkie Żale. Poddanie się takim ograniczeniom każdy z nas może odczytać jako przyjęcie i podjęcie własnego krzyża, ale też jako wezwanie i okazję do wynagrodzenia Bogu.

NADAL WAŻNE
1. W tygodniu Msze św. będą odprawione wg stałego porządku; zapraszamy na nie w pierwszej kolejności rodziny, które zamówiły intencje mszalne; pozostałych Parafian zachęcamy do pozostania w domach i do łączności duchowej z naszą wspólnotą. Przypominamy, że pół godziny przed każdą Mszą św. kapłani służą w konfesjonałach sakramentalną pokutą.
2. Zachęcamy do odprawienia nabożeństw pasyjnych w domach w gronie rodziny. Zapraszamy również do modlitewnej łączności z kapłanami, którzy codziennie o g. 20.3o odmawiają różaniec o Boże Miłosierdzie nad nami.

KOMUNIKAT BISKUPA PELPLIŃSKIEGO
W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Należy wytłumaczyć, że te szczególne środki ostrożności mają na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii – są wyrazem miłości bliźniego.
Kapłani proszeni są o przypominanie wiernym o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, której udzieliłem wczoraj (zob. Kurenda nr 11/2020 z 13 marca 2020 r., poz. 53, s. 32) oraz o możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Taką informację należy umieścić w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii.
Proszę również aby przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną. Członkowie Parafialnych Oddziałów Caritas powinni zapewnić pomoc osobom potrzebującym poprzez dostarczenie zakupów, w niektórych sytuacjach przyniesienie opału itp.
Biorąc pod uwagę komunikat Przewodniczącego KEP z 13 marca br., również zwracam się z prośbą do kapłanów, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.
Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.
+ Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński
Pelplin, 13 marca 2020 r.

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.
Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.
1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.
2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.
Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.
Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski